Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są w następujących miejscach:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
 • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214;
 • na stronie swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/”WOS”Wydział Ochrony Środowiska;
 • na stronie eko.swarzedz.pl w zakładce „powietrze”

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) na ekologiczne źródła ciepła w tym: miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe oraz kocioł na biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 7 000 zł. W przypadku budynku wielorodzinnego 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 14 000 zł, jeżeli jest wprowadzane źródło ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe możliwe do montażu są tylko nowe piece, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe (Dz.Urz.UE L 193, str.100, z 2016r. L 346, str. 51).

Zgodnie z zasadami dotacji, stary kocioł na paliwo stałe można wymienić na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu, tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.  Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego, który jest głównym źródłem ogrzewania na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji.

Do rozliczenia dotacji, między innymi, należy przedstawić dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienionego źródła ciepła, którym jest imienny dokument zezłomowania.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

 • pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli lokalu/budynku mieszkalnego na realizację inwestycji przez wnioskodawcę oraz zawarcie umowy z Gminą Swarzędz o udzielenie dotacji na ten cel (jeżeli dotyczy);
 • dokument potwierdzający brak możliwości przyłączenia lokalu/budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej i gazowej wystawiony przez gestorów sieci ciepłowniczej i gazowej (w przypadku zmiany źródła ogrzewania na kocioł na paliwo stałe);
 • dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, gazu lub energii elektrycznej:

– w przypadku sieci ciepłowniczej – aktualne warunki przyłączenia;

– w przypadku ogrzewania gazowego – aktualne warunki podłączenia do sieci gazowej lub w przypadku, gdy lokal lub budynek mieszkalny posiada wewnętrzną instalację gazową, umowę o dostarczenie gazu z dostawcą gazu;

– w przypadku ogrzewania elektrycznego – aktualne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na cele grzewcze;

– w przypadku pompy ciepła – zaświadczenie o braku sprzeciwu do projektu robót geologicznych lub pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (jeżeli jest wymagane);

 • pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł), w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
 • oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
 • dokumenty i informacje, których zakres został określony w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz.810) – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w rolnictwie lub w rybołówstwie;
 • dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi (dotyczy wspólnot mieszkaniowych);

 

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres używania dotowanych urządzeń wynosi minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy dotacja podlega zwrotowi.

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania:

Oświadczenie o prawie do obniżenia podatku:

Oświadczenie o pomocy de minimis 2020:

Zgoda właścicieli budynku:

Pełnomocnictwo:

Formularz de minimis

Formularz de minimis rolnictwo