Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 1 lutego 2022 roku, na podstawie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są w następujących miejscach:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
 • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214;
 • na stronie swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/”WOS”Wydział Ochrony Środowiska;
 • na stronie eko.swarzedz.pl w zakładce „powietrze”

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) na ekologiczne źródła ciepła w tym: miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe oraz kocioł na biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 7 000 zł. W przypadku budynku wielorodzinnego 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 14 000 zł, jeżeli jest wprowadzane źródło ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe możliwe do montażu są tylko nowe piece, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe (Dz.Urz.UE L 193, str.100, z 2016r. L 346, str. 51).

Zgodnie z zasadami dotacji, stary kocioł na paliwo stałe można wymienić na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu, tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.  Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego, który jest głównym źródłem ogrzewania na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji.

Do rozliczenia dotacji, między innymi, należy przedstawić dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienionego źródła ciepła, którym jest imienny dokument zezłomowania.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

 • pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli lokalu/budynku mieszkalnego na realizację inwestycji przez wnioskodawcę oraz zawarcie umowy z Gminą Swarzędz o udzielenie dotacji na ten cel (jeżeli dotyczy);
 • dokument potwierdzający brak możliwości przyłączenia lokalu/budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej i gazowej wystawiony przez gestorów sieci ciepłowniczej i gazowej (w przypadku zmiany źródła ogrzewania na kocioł na paliwo stałe);
 • dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, gazu lub energii elektrycznej:

– w przypadku sieci ciepłowniczej – aktualne warunki przyłączenia;

– w przypadku ogrzewania gazowego – aktualne warunki podłączenia do sieci gazowej lub w przypadku, gdy lokal lub budynek mieszkalny posiada wewnętrzną instalację gazową, umowę o dostarczenie gazu z dostawcą gazu;

– w przypadku ogrzewania elektrycznego – aktualne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na cele grzewcze;

– w przypadku pompy ciepła – zaświadczenie o braku sprzeciwu do projektu robót geologicznych lub pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (jeżeli jest wymagane);

 • pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł), w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
 • oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
 • dokumenty i informacje, których zakres został określony w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz.810) – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w rolnictwie lub w rybołówstwie;
 • dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi (dotyczy wspólnot mieszkaniowych);

 

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres używania dotowanych urządzeń wynosi minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy dotacja podlega zwrotowi.

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania:

Oświadczenie o prawie do obniżenia podatku:

Oświadczenie o pomocy de minimis 2020:

Zgoda właścicieli budynku:

Pełnomocnictwo:

Formularz de minimis

Formularz de minimis rolnictwo

Zgłoszenie pieca to już obowiązek

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach zarówno mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie miasta/gminy właściwym do umiejscowienia budynku (deklaracje dostępne pod adresem:  https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Terminy złożenia deklaracji to:

 • 12 miesięcy – w przypadku starych już istniejących źródeł ciepła lub spalania paliw,
 • 14 dni od uruchomienia – w przypadku nowo powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Swarzędz, deklaracje w formie papierowej można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu od 1 lipca 2021 roku, w Wydziale Obsługi Mieszkańca – Rynek 1 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska – ul. Poznańska 25. Złożona deklaracja w formie papierowej będzie wprowadzona elektronicznie do CEEB przez upoważnionych pracowników.

Jednocześnie informujemy osoby, które wcześniej złożyły do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu ankietę inwentaryzacyjną dotyczącą źródła ogrzewania, że nie są zwolnione z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są w następujących miejscach:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
 • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214;
 • na stronie swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/”WOS”Wydział Ochrony Środowiska;
 • na stronie eko.swarzedz.pl w zakładce „powietrze”

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) na ekologiczne źródła ciepła w tym: miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe oraz kocioł na biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 7 000 zł. W przypadku budynku wielorodzinnego 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 14 000 zł, jeżeli jest wprowadzane źródło ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe możliwe do montażu są tylko nowe piece, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe (Dz.Urz.UE L 193, str.100, z 2016r. L 346, str. 51).

Zgodnie z zasadami dotacji, stary kocioł na paliwo stałe można wymienić na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu, tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.  Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego, który jest głównym źródłem ogrzewania na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji.

Do rozliczenia dotacji, między innymi, należy przedstawić dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienionego źródła ciepła, którym jest imienny dokument zezłomowania.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

 • pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli lokalu/budynku mieszkalnego na realizację inwestycji przez wnioskodawcę oraz zawarcie umowy z Gminą Swarzędz o udzielenie dotacji na ten cel (jeżeli dotyczy);
 • dokument potwierdzający brak możliwości przyłączenia lokalu/budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej i gazowej wystawiony przez gestorów sieci ciepłowniczej i gazowej (w przypadku zmiany źródła ogrzewania na kocioł na paliwo stałe);
 • dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, gazu lub energii elektrycznej:

– w przypadku sieci ciepłowniczej – aktualne warunki przyłączenia;

– w przypadku ogrzewania gazowego – aktualne warunki podłączenia do sieci gazowej lub w przypadku, gdy lokal lub budynek mieszkalny posiada wewnętrzną instalację gazową, umowę o dostarczenie gazu z dostawcą gazu;

– w przypadku ogrzewania elektrycznego – aktualne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na cele grzewcze;

– w przypadku pompy ciepła – zaświadczenie o braku sprzeciwu do projektu robót geologicznych lub pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (jeżeli jest wymagane);

 • pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł), w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
 • oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
 • dokumenty i informacje, których zakres został określony w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz.810) – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w rolnictwie lub w rybołówstwie;
 • dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi (dotyczy wspólnot mieszkaniowych);

 

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres używania dotowanych urządzeń wynosi minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy dotacja podlega zwrotowi.

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania:

Oświadczenie o prawie do obniżenia podatku:

Oświadczenie o pomocy de minimis 2020:

Zgoda właścicieli budynku:

Pełnomocnictwo:

Formularz de minimis

Formularz de minimis rolnictwo

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Ruszył nabór wniosków na rok 2021.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, w przypadku nie wykorzystania limitów finansowych uprawnione stają się również rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji oraz z zabezpieczeniem konstrukcji dachu po demontażu pokrycia azbestowego.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do dnia 30 lipca 2021 r.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

– dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,

– zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,

– w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, w Wydziale Obsługi Mieszkańca na stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 12 403 oraz (61) 65 10 714.

Skorzystaj z dofinansowania!  Usuń azbest już teraz !!!

Do pobrania:

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Uprzejmie informujemy, że 17 lutego 2021 roku wszedł w życie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2021 roku.[program]

Wnioski:

– o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących;[druk]

– o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastracji psów i kotów posiadających właściciela;[druk]

– o wydanie karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących;[druk]

można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Rynek 1, lub w Wydziale Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 25 (pok. 214), na aktualnych formularzach dotyczących programu z 2021 roku.

 

Wnioski w sprawie sterylizacji/kastracji rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. Po uzyskaniu skierowania należy umówić wizytę w gabinecie weterynaryjnym, z którym gmina ma podpisaną umowę.

Są to:

 1. Gabinet Weterynaryjny Orion lek. wet. Renata Suder, Wrzesińska 51/2, 62-020 Swarzędz;
 2. Przychodnia weterynaryjna B. Wartecki, K. Śliwa s.c., Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz;
 3. Gabinet Weterynaryjny Bogusława Wojciechowska, Cmentarna 10, 62-020 Swarzędz;
 4. Przychodnia Weterynaryjna Łapa Natalia Majchrzak – Wojtyńska, Handlowy 17, 62-020 Swarzędz.

W sprawie elektronicznego znakowania zwierząt (tzw. czipowania) należy zgłaszać się bez skierowania do jednego z wyżej wymienionych gabinetów weterynaryjnych.

 

Wnioski, o wydanie karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących, należy składać do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Program Czyste Powietrze

Dotacja z programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań. W ramach programu CZYSTE POWIETRZE prowadzony jest ciągły nabór wniosków.

Infolinia – 61 845 62 01; 61 845 62 24; 61 845 62 28

Więcej informacji oraz wszelkie wymagane dokumenty są dostępne TUTAJ

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz!

Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni zrobić to niezwłocznie. Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

Można go również pobrać korzystają z linku poniżej:

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Swarzędz. Umowa może zostać zawarta z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje, w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

 

Informujemy, że będą odbywały się wzmożone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat) na właściciela nieruchomości może zostać nałożony mandat karny.