Wymiana pieca to obowiązek

Przypominamy, że na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, tak zwanej UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ, od 1 maja 2018 roku zakazuje się spalania w piecach niżej wymienionych paliw:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 15% (miał najgorszej jakości),
 4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
 • wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg,
 • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
 • zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,
 1. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

Ta sama uchwała określa również dopuszczone do stosowania urządzenia grzewcze.

 1. Kotły montowane po 1 maja 2018 r. muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE tzw. EKOPROJEKT w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych. Dodatkowo muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających jego zamontowanie.

Kotły pozaklasowe, które były uruchomione przed 1 maja 2018 r. będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2024 r., a kotły 3 i 4 klasy należy wymienić do 1 stycznia 2028 r.

Kotły 5 klasy, przy zachowaniu pełnej sprawności eksploatacyjnej będą mogły być używane bezterminowo.

 1. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) montowane po 1 maja 2018 r. muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE tzw. EKOPROJEKT w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych. Urządzenia zainstalowane przed 1 maja 2018 będą podlegają wymianie do 1 stycznia 2026 r.

Wykonanie powyższych wymagań podlega kontroli. Kupując piec czy opał należy żądać od sprzedawcy dokumentów, które należy przedstawić podczas kontroli:

 1. Dla kotłów są to:

– dokumentacja z badań urządzenia grzewczego, wykonana przez producenta oraz stosowne laboratorium badawcze,

– dokumentacja techniczna urządzenia,

– instrukcja dla instalatorów i użytkowników.

 1. Dla opału są to:

– dokumenty potwierdzające zakup opału (faktura zakupu),

– pełna informacja produktowa dotyczącą opału, tj. jego pochodzenie, wartość opałowa, zawartość popiołu oraz siarki,

– świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium.

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.