Wymiana pieca to obowiązek

Przypominamy, że na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, tak zwanej UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ, od 1 maja 2018 roku zakazuje się spalania w piecach niżej wymienionych paliw:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 15% (miał najgorszej jakości),
 4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
 • wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg,
 • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
 • zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,
 1. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

Ta sama uchwała określa również dopuszczone do stosowania urządzenia grzewcze.

 1. Kotły montowane po 1 maja 2018 r. muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE tzw. EKOPROJEKT w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych. Dodatkowo muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających jego zamontowanie.

Kotły pozaklasowe, które były uruchomione przed 1 maja 2018 r. będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2024 r., a kotły 3 i 4 klasy należy wymienić do 1 stycznia 2028 r.

Kotły 5 klasy, przy zachowaniu pełnej sprawności eksploatacyjnej będą mogły być używane bezterminowo.

 1. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) montowane po 1 maja 2018 r. muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE tzw. EKOPROJEKT w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych. Urządzenia zainstalowane przed 1 maja 2018 będą podlegają wymianie do 1 stycznia 2026 r.

Wykonanie powyższych wymagań podlega kontroli. Kupując piec czy opał należy żądać od sprzedawcy dokumentów, które należy przedstawić podczas kontroli:

 1. Dla kotłów są to:

– dokumentacja z badań urządzenia grzewczego, wykonana przez producenta oraz stosowne laboratorium badawcze,

– dokumentacja techniczna urządzenia,

– instrukcja dla instalatorów i użytkowników.

 1. Dla opału są to:

– dokumenty potwierdzające zakup opału (faktura zakupu),

– pełna informacja produktowa dotyczącą opału, tj. jego pochodzenie, wartość opałowa, zawartość popiołu oraz siarki,

– świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium.