Wymiana pieców/likwidacja źródeł niskiej emisji

Wnioski o udzielenie dotacji będą dostępne od dnia 20 kwietnia 2018 r w następujących miejscach:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
 • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215;
 • na stronie bip.swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/”WOS”Wydział Ochrony Środowiska;

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1, do dnia 30 czerwca 2018 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) na ekologiczne źródła ciepła w tym: miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% kosztów, lecz nie więcej niż 7 000zł, (lub 14 000zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych likwidujących co najmniej dwa źródła niskiej emisji).

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe możliwe do montażu są tylko nowe piece, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 Kotły grzewcze – Część 5. Zgodnie z zasadami dotacji, stary kocioł na paliwo stałe można wymienić na kocioł na paliwo stałe klasy 5 lub wyższej, tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Inwestycja nie może być współfinansowana z innych środków zewnętrznych. Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

   1. kopię zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę dla wnioskowanej inwestycji, o ile jest wymagane, wraz z dokumentacją techniczną do wglądu;

   2. zgodę władającego lokalem/budynkiem na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę,

   3. oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT;

   4. w przypadku wymiany na piec opalany paliwem stałym: oświadczenia sieci ciepłowniczej i gazowej o braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej, w terminie 12 miesięcy od dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji;

   5. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność gospodarczą w rolnictwie lub rybołówstwie należy dołączyć zaświadczenia, oświadczenia lub informacje dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Dotację będzie można również otrzymać na :

– montaż w systemie grzewczym źródeł wykorzystujących energię odnawialną w postaci kolektorów słonecznych lub pompy ciepła,

– montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej.

W tym przypadku wysokość dotacji wynosi 30% kosztów, lecz nie więcej niż 2 500 zł ( lub 5 000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych).

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres używania dotowanych urządzeń wynosi minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy dotacja podlega zwrotowi.

Więcej informacji w Uchwała NR XLIX/504/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.