Usuń azbest!

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w programie uprawnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych; instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Demontażu wyrobów azbestowych oraz ich odbioru dokonywać będzie podmiot wybrany w drodze przetargu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Program nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez osoby indywidualnie demontujących pokrycia dachowe. W ramach akcji nie będą również finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do dnia 10 lipca 2018r.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

– dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej lub inne).

– zgodę ewentualnych współwłaścicieli

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Przypominamy, że wnioskodawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić je co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Poznańskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.swarzedz.pl w zakładce ochrona środowiska oraz bip.swarzedz.eu w zakładce eURZĄD / „WOS” Wydział Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Wydział Obsługi Mieszkańca lub pod numerami telefonów: (61) 65 10 655 oraz (61) 65 10 714.

Drogi rowerowe

Chcemy wraz z Państwem stworzyć sieć dróg rowerowych, które pozwolą przemieszczać się szybko, bezpiecznie i nie generując jakichkolwiek zanieczyszczeń po terenie naszego miasta i gminy. Poniżej znajduje się mapa już powstałych i planowanych inwestycji rowerowych. Jest to oczywiście mapa, na której pojawiać się będą kolejne ścieżki rowerowe.