Program zapobiegania bezdomności

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz w 2020 roku, od dnia 18 lutego 2020 roku można składać:

– wnioski o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepych miotów;

– wnioski o wydanie karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących.

Gmina Swarzędz zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji, maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie, w wysokości:

 • do sterylizacji kotki 35,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy brutto);
 • do sterylizacji suki 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100 groszy brutto);
 • do kastracji kota 18,00 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych 00/100 groszy brutto);
 • do kastracji psa 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy brutto).

Gmina Swarzędz zapewnia finansowanie 100% kwoty brutto kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Swarzędz.
Liczba rozpatrzonych wniosków zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków nie będą rozpatrywane.
Druki wniosków dostępne są na stronie http://bip.swarzedz.eu/, w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

W ramach Programu Gmina Swarzędz zapewnia również finansowanie 100% kwoty brutto kosztów zabiegów elektronicznego znakowania psów i kotów na terenie Gminy;

 • elektroniczne znakowanie dotyczy zwierząt przebywających na terenie Gminy Swarzędz i będzie wykonywane na terenie wybranego Zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym gmina ma podpisaną umowę, bez skierowania na zabieg,
 • ilość zabiegów elektronicznego znakowania psów i kotów będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych w budżecie na realizację Programu w danym roku budżetowym;

Zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina Swarzędz ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów w ramach Programu w 2020 roku:

 1. Gabinet Weterynaryjny Orion lek. wet. Renata Suder z siedzibą ul. Wrzesińska 51/2, 62-020 Swarzędz;
 2. Przychodnia weterynaryjna B. Wartecki, K. Śliwa s.c. z siedzibą
  Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz;
 3. Gabinet Weterynaryjny Bogusława Wojciechowska z siedzibą ul. Cmentarna 10, 62-020 Swarzędz;
 4. Przychodnia Weterynaryjna Łapa Natalia Majchrzak – Wojtyńska z siedzibą pl. Handlowy 17, 62-020 Swarzędz.

Karma wydawana będzie nie wcześniej niż 30 września 2020 roku, ale nie później
niż 31 grudnia 2020 roku. Wnioski o wydanie karmy należy składać do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą tylko w przypadku, gdy w budżecie przeznaczonym na zakup karmy dla kotów wolno żyjących pozostaną wolne środki.